Doprava zdarma při nákupu nad 1500 Kč!

Obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu greenwell.cz:

Název: Greenwell s.r.o.

IČO: 11912294

Adresa: Jiskrova 1154/4, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup výrobků společnosti Greenwell s.r.o. v internetovém obchodě greenwell.cz Podmínky blíže definují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu, kterým je společnost Greenwell s.r.o. právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, C 47772 (dále jen ,,prodávající“), a zákazníka (dále jen ,,kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.).

Spotřebitelská smlouva
smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle Občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel)
právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Prodávajícím je společnost Greenwell s.r.o. právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, C 47772. Prodávající je plátcem DPH.

Kupující, který je spotřebitel
osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel
osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Tel: +420 602 556 506
Provozní doba: 9:00 – 17:00
E-mail: info@greenwell.cz
Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 8 hodin, nejdéle však do 2 dnů.

Seznam zboží na stránkách www.greenwell.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech zobrazených položek. Dostupnost zboží bude vždy po ověření potvrzena. Pro učinění objednávky je třeba řádně dokončit registraci. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu registrace a objednávání. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky všechny zadané informace zkontrolovat. Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá a kupující si tyto náhrady hradí sám. Veškeré ceny uvedené na webových stránkách společnosti www.greenwell.cz jsou ceny koncové včetně DPH. Pro platby do zemí EU mimo území ČR jsou ceny bez velkoobchodní smlouvy účtovány rovněž s DPH. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková (konečná) cena za zboží včetně souvisejících poplatků a slev plynoucí z aktuální nákupní ceny kupujícího a kupující bude vyzván k jejich schválení.

Zrušení objednávky
Kupující mohou bez udání důvodu zrušit svou objednávku až do jejího potvrzení prodávajícím. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do třiceti (30) dnů od převzetí zboží (viz níže). Prodávající má právo odmítnout objednávku, jestliže kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že zákazník do 30 dnů od vytvoření objednávky zboží nepřevzal od spediční společnosti a má právo účtovat kupujícímu náklady spojené se zasláním.

Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o doručení objednávky e-mailem označeným jako „Potvrzení objednávky z Greenwell.cz“.

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího expedováno v co nejkratší době smluvní zásilkovou službou, obvykle do 1-3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Kupující je o případném prodloužení dodací lhůty informován prostřednictvím oficiálních komunikačních kanálů společnosti Greenwell s.r.o. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil ve své objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu objednávky na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky, zemí EU a UK. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám. Aktuální ceník je uveden v bodě 5. „Doprava a platba“ v těchto obchodních podmínkách.

Způsob platby
Kupující má několik možností, jak uhradit kupní cenu za zboží. Způsoby úhrady ceny zahrnují cenu včetně DPH. Pro platby do zemí EU mimo území ČR jsou ceny bez velkoobchodní smlouvy účtovány rovněž s DPH. Zboží je možné v plné výši uhradit platbou předem pomocí kreditní či debetní karty přes platební bránu. Faktura za zboží bude zákazníkovi odeslána elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu.

Převzetí zboží
Odběratel se zavazuje převzít objednané zboží.
Při přebírání zboží od dopravce našim zákazníkům doporučujeme zkontrolovat, zda není zásilka poškozena. V případě mechanického poškození obalu zboží nebo zboží samotného je kupující povinen sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit a pořídit fotografický záznam. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním dodacího přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

Smluvní dopravce

Objednané zboží u Greenwell.cz si máte možnost nechat zaslat pomocí smluvního dopravce – Zásilkovna s.r.o. nebo Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. Zboží doručí smluvní dopravci v pracovní den mezi 8-20 hod na Vámi uvedenou adresu. Cenu poštovného naleznete v průběhu objednávky.

Online platba kartou

Poskytovatelem platební brány je ComGate Payments, a.s.

Svůj nákup můžete zaplatit platební kartou (Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron) Platba tak proběhne ihned při objednávce a s okamžitým potvrzením o zaplacení. Tento způsob je navíc levnější než dobírka, protože neplatíte dobírkovné.

Nemusíte mít přitom strach, že byste přišli o peníze. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platební bránou vaší banky a nikdo jiný než vy a banka je nevidí. Platby kartou jsou zabezpečeny systémem 3D Secure.

My se ihned dozvíme, že byla platba provedena a můžeme obratem expedovat zboží.

Pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou zboží samotného, nebo zboží neplní funkci i za předpokladu dodržení návodu k použití, má kupující právo na reklamaci zboží.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou Občanským zákoníkem tj. 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě tj. dobu, kdy reklamované zboží bylo podrobováno testům a všech analýz nutných pro akceptování, či zamítnutí reklamace. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či mechanickým poškozením. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílu) způsobené používáním a na zboží, které má prošlou dobu expirace.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat odstoupení od smlouvy. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží, nebo pokud se neprokáže opak.

Zboží je možné reklamovat pouze za předpokladu, že:

 1. Obsah zakoupeného zboží obsahuje min. 85 % původního objemu balení.
 2. Zboží není po datu expirace.

Vadou zboží není hmotnostní odchylka, nepřekročí-li více než 10 %.

Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím bez vad, dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované prodávajícím či výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro kterou se zboží obvykle používá.

Postup reklamace
Pokud chce kupující reklamovat zboží zakoupené v internetovém obchodě společnosti Greenwell s.r.o., doporučujeme oznámit tuto skutečnost neprodleně e-mailem na adresu reklamace@greenwell.cz či telefonicky. Kupující uvede následující informace, které usnadní identifikaci zásilky a urychlí vyřízení požadavku:

 • jméno kupujícího,
 • IČO,
 • adresu,
 • telefon,
 • e-mail,
 • číslo objednávky,
 • podrobný popis závady nebo nedostatku, popř. popis toho, jak závada (nedostatek) vznikla nebo se projevuje,
 • číslo bankovního účtu kupujícího pro případ vrácení nákladů spojených s reklamovaným zbožím.

Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu. Zásilky, u nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli.

Reklamované zboží kupující zasílá na adresu: Staškova 22/518, 460 14 Liberec. Reklamované zboží zaslané od zákazníka do společnosti Greenwell s.r.o. na dobírku, nebude přijaté a bude vrácené zpět adresátovi.

Zboží je vhodné zaslat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před samotným přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů na uplatnění reklamace v nutné výši k bezpečnému doručení (kupující musí doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u níž se již dá dovozovat, že z jeho strany šlo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace
O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů od přijetí reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace e-mailem. Po uplynutí uvedené lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit, a prodávající je povinen zaslat kupujícímu nové zboží nebo vrátit peníze.

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to v případě našeho internetového obchodu do třiceti (30) dnů od převzetí zboží bez udání důvodů a jakékoliv sankce. Zboží však nesmí být otevřeno či jakkoliv porušeno.

Právo prodávajícího na odstoupení
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na e-mailovou adresu společnosti reklamace@greenwell.cz, písemně či jiným způsobem, nejpozději však 30. den od převzetí zboží.

Pro snazší vyřízení odstoupení od smlouvy uveďte jméno kupujícího, IČ, číslo partnera, adresu, telefon, e-mail, číslo faktury. Při odstoupení doporučujeme v průvodním dopise či e-mailu uvést číslo objednávky, datum nákupu a přiložit kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, z nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli. Výrobky musí obsahovat minimálně 85 % původního obsahu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy, dle obchodních podmínek, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů převodem finančních prostředků na účet kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění za zboží zaslané kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a to vystavením dobropisu - předplacením na další objednávku. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, bere se za to, že dárek je součástí výrobku a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Uzavřením kupní smlouvy poskytuje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat. Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího osobní údaje kupujícího, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení., až do doby odvolání tohoto souhlasu zákazníkem.

Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to po přihlášení v kanceláři poradce.

Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám. Výjimku představují: Externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (PDF / DOCX)

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. 1. 2022.
Změny v obchodních podmínkách vyhrazeny.

Přihlaste se do našeho newsletteru