Doprava zdarma při nákupu nad 1500 Kč!

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:

Greenwell s.r.o. provozovatel www.greenwell.cz, se sídlem: Jiskrova 1154/4, 46001, Liberec, IČO 11912294, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 47772

E-mail: info@greenwell.cz

Telefon: +420 602 556 506

Osobní data (údaje) Zákazníků – fyzických osob (dále jen „Subjekt údajů“) jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské Unie, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Osobní údaje Subjektu údajů jsou dále zpracovávány v souladu s oprávněným zájmem tak, jak jej definuje Nařízení, tedy za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Greenwell s.r.o. a Subjektem údajů, zejm. za účelem doručování zboží, dále jsou zpracovávány za účelem přímého marketingu a dále za účelem oslovení osob s preferencemi podobnými Subjektu údajů.

Greenwell s.r.o. zpracovává údaje, které Subjekt údajů zadává při vyplňování formuláře za účelem nákupu a dále z důvodu zabezpečení kontroluje IP adresu a dále zpracovává údaje související s platbou.

Greenwell s.r.o. využívá pro shora uvedené účely tzv. cookies. Soubory cookies pomáhají společnosti Greenwell s.r.o. zapamatovat si nastavení Subjektu údajů proto, aby se mohl přihlásit a realizovat svůj nákup v přizpůsobeném uživatelském rozhraní webu dle nastavení Subjektu údajů a jeho osobních preferencí. Pixels soubory užívají spolupracující osoby, které si tyto přímo spravují.

Získané osobní údaje jsou společností Greenwell s.r.o. uloženy na interních discích společnosti Greenwell s.r.o. a pro práci s nimi společnost Greenwell s.r.o. dále používá:

 • Zásilkovna s.r.o. (Českomoravská 2408/1 a, 190 00 Praha 9).
 • Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. (Dpd group, headquarters, Issy-les-Moulineaux, France).
 • ComGate Payments, a.s. Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, Czech Republic.
 • Google Forms (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).
 • Google Analytics (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland).
 • Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, USA).

Z důvodů plnění požadavků státu, právních předpisů, státních norem apod. mohou být osobní údaje Subjektu údajů poskytnuty vybraným třetím osobám (advokát, auditor, daňový poradce, správce IT systému apod.) a to v souvislosti s ochrannou oprávněných zájmů společnosti Greenwell s.r.o. Vždy se bude jednat o osoby, které se zaváží splňovat ochranu osobních údajů v rozsahu minimálně stanoveném těmito obchodními podmínkami.

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že má Subjekt údajů právo získat od správce informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

Základní informace o zpracování osobních údajů a rozsahu jejich zpracování jsou uvedeny v těchto podmínkách.

 • Právo na výmaz osobních údajů znamená povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o Subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a Subjekt údajů o to požádá.

Společnost Greenwell s.r.o. je povinna na základě právních předpisů uchovávat po zákony stanovené doby získané osobní údaje za účelem plnění smlouvy, dále za účelem plnění povinností stanovených právními předpisy (plnění daňových povinností vůči státu apod.). Je-li některý osobní údaj zpracováván pro konkrétní účel zpracování pouze na základě výslovného souhlasu Subjektu údajů, může Subjekt údajů kdykoliv požádat o výmaz takového osobního údaje z databáze.

 • Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.

Greenwell s.r.o. zpracovává osobní údaje jenom z důvodů plnění smlouvy, z důvodů svých oprávněných zájmů a ze zákonem stanovených důvodů. Je-li některý osobní údaj zpracováván pro konkrétní účel zpracování pouze na základě výslovného souhlasu Subjektu údajů, může Subjekt údajů tento souhlas kdykoliv odvolat.

 • Právo na přenositelnost údajů; pokud si Subjekt údajů požádá, získá od správce (tj. od společnost Greenwell s.r.o.) osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní pro účely zpracování z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem anebo oprávněného zájmu správce.
 • V případě, že bude Subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Více informací o právech Subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Společnost Greenwell s.r.o., se zavazuje, že nepoužije osobní údaje Subjektu údajů pro komerční nabídku, nemající souvislost s provozovaným internetovým obchodem, a dále že nebude osobní data Subjektu údajů prodávat anebo používat pro jiné účely, než je uvedeno. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Subjektu údajů předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží. Subjekt údajů bere na vědomí, že užíváním webových stránek budou ukládány (nikoliv reklamní, ale pouze nutné) cookies společnosti Greenwell s.r.o. na jeho počítači. Subjekt údajů bere na vědomí, že po vytvoření objednávky a dokončení nákupu mu budou zasílány informační emaily související se zbožím, podnikem, aktuální informace a upozornění formou elektronických sdělení na email Subjektu údajů.


Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. 1. 2022.

Přihlaste se do našeho newsletteru